נגישות

תנאים ואחריות - טוס
 


תנאים כללים:
אתר זה מופעל על ידי חברת מונה טורס בע"מ ומוצעים בו שירותי תיירות שונים.מסירת פרטי הנוסע באתר והזמנת שירותי תיירות משמעם כי הנוסע מסכים לכל התנאים וההגבלות המפורטים בדף זה ומתייחסים למוצרים השונים. המוצעים באתר.
הזמנה באתר ו/או הזמנה טלפונית מותנים באישור הספקים השונים.ההזמנות באתר תאושרנה סופית רק לאחר אישור טלפוני של אחד מנציגי החברה. 
הצהרת הנוסע:
הנני מסכים לכל התנאים הכללים המפורטים בעמוד זה.

דמי ביטול
ביטול וזיכוי
ביטול נוסע את הזמנתו יחוייב בדמי ביטול, על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. 

נוסע המעוניין לבטל עסקה: 
יודיע לחברה בכתב על הביטול, הנוסע יחוייב בדמי ביטול כדלקמן:עסקת מכר מרחוק-ביטול עסקה במכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, המתבצעת על ידי הצרכן ישירות מול חברתנו, רשאי הצרכן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום עשית העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למימוש השירות ובכתב. 

בביטול כאמור יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מביניהם.
זכות ביטול על פי החוק אינה חלה אם הזמנת השירות בוצעה בתוך שבעת הימים, שאינם ימי מנוחה, שלפני מועד מימוש השירות. שינוי במחיר העסקה, לאחר החיוב בכרטיס האשראי, הנובע מהזמנת שירותים נוספים על ידי הצרכן, כרוך בתשלום עמלה.

דמי ביטול לטיול מאורגן:
מיום ההזמנה על תנאי ספק הטיול .
פחות מ 7 ימי עבודה לפני היציאה- 100% דמי ביטול. 

דמי ביטול לנופשונים: 
21-14 יום טרם יציאה- 60% דמי ביטול.
7-14 יום טרם יציאה- 80% דמי ביטול.
פחות מ 7 ימי עבודה- 100% דמי ביטול.

אין כפל מבצעים והנחות. 
זיכויים יינתנו לפי שער המט"ח ביום התשלום המקורי.
זיכויים והחזרים עבור שירותים  שלא נוצלו, לא יינתנו, אלא אם סוכם הדבר מראש ובכתב עם נותני השירותים בחו"ל.
אי החזרת דמי רישום-חבילות בהן יש דמי רישום- דמי הרישום לא יוחזרו.
תנאים מצטברים בהם על הנוסע לעמוד בכדי לבטל עסקה:

ביטול בכתב
ביטול תוך 14 יום מיום עשיית העסקה. 
הביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למימוש השירו.
נוסע שלא יעמוד בשלושת תנאים אלו שנקבעו בחוק הגנת הצרכן, ייגבו ממנו דמי ביטול רגילים בהתם למדיניות החברה שתפורט בתנאי כל הזמנה.  
שעות הטיסה הם כפי שנמסרו, כידוע חברות השכר נוהגות לשנות/לבטל טיסות וזאת אף ביום הנסיעה עצמו .
מונה טורס אינה אחראית ליציאת הטיסות במועד, יחד עם זאת, במקרים בהם יהיו איחורים בטיסות, תנקוט מונה טורס בע"מ בכל האמצעים הסבירים בהתאם לנסיבות בכדי לנסות לצמצם את הנזק שייגרם לנוסעים בשל איחורים אלו.
טופס זה כולל את מבצע ההזמנה והנלווים אליו לנסיעה.

דרכון:
על הנוסע לשלוח צילום דרכון כולל דף פרטים ותוקף דרכון. (הדרכון צריך להיות בתוקף של לפחות 6 חודשים מיום היציאה מן הארץ).
מונה טורס בע"מ משמשת כמקשרת ומתווכת בין הנוסעים ובין מפעילי ספקי השירותים השונים. במקרים בהם יתרחשו תקלות ושיבושים כתוצאה מאי ביצוע מלא, חלקי או לקוי של ספקי השירותים תנקוט מונה טורס בע"מ בכל האמצעים הסבירים בהתאם לנסיבות העניין מול הספקים השונים בכדי לצמצם את הנזקים ואי הנוחות שייגרמו לנוסעים בשל תקלות ושיבושים אלו.
בתי מלון:
האישור הסופי להזמנת חדרים במלונות יינתן על ידי הסוכן לאחר קבלת אישור הספקים.
הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו כדלקמן: 
כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהרים, וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. 
רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על-ידי משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה ולפיכך אין להשוות דרגות שונות בארצות שונות. 
סוכן הנסיעות ו/או הנהלת מונה טורס אינה אחראית להפעלתו היום יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר וכו', יחד עם זאת במקרים בהם ייודע לחברה על תקלות בבתי המלון, תודיע החברה לנוסע על תקלות אלו באופן מיידי.
לידיעתכם, ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל, לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח.
במקרה המתואר לעיל, ידאג בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל, להעביר את הנוסע למלון ברמה זהה, בסמיכות גאוגרפית עד כמה שניתן, ו/או לספק שירות דומה לשירות שהובטח.
לתשומת ליבכם, מחיר הטיול אינו כולל:
א. ביטוח רפואי / מטען.
ב. התייקרות דלק מעת לעת כפי שיפורסם ע''י חברות התעופה.
ג. הוצאות אישיות.

תנאים ואחריות:
נזקים וביטוח:
סוכן הנסיעות ו/או הנהלת MONA TOURS אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון: נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון (נדגיש כי יש חברות תעופה המתנות טיסה מעל שבוע 26, באישור רופא), הוצאות רפואיות, אובדן המטען ו/או מסמכים ו/או כרטיס טיסה ו/או דרכון וכיו"ב. 
מומלץ לדאוג לביטוח נסיעה במשרדנו.
כח עליון:
סוכן הנסיעות ו/או הנהלת MONA TOURS יהיו פטורים מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת המארגן בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. יחד עם זאת החברה תסייע במקרים אלו לנוסעים ככל האפשר בנסיבות העניין. 
סוכן הנסיעות והנהלת MONA TOURS מציעים לנוסע לבטח את עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.
ויזה ותוקף דרכון:
הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל, על בעלי הדרכון לבדוק צורך באשרות כניסה (ויזה) למדינה אליה טסים, על הלקוח האחריות לציין אזרחותו בפני הסוכן.
הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הנן באחריות הנוסע בלבד. 
מניין הימים:
במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד.
זמני היציאה וההגעה מ/לישראל נתונים בידי חברת התעופה ונעשים בהם שנויים עד הרגע האחרון ואין סוכן הנסיעות ו/או הנהלת MONA TOURS מתחייבים להשלים את הימים במלואם.
נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות לא יינתן החזר בעבורן. 
ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם על-פי דרישות הלקוח, לא בקומה הרלוונטית ולא בצד המבוקש.
רישום יתר על-ידי בתי המלון: 
ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל-פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר על-ידי בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה או בדרגה גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות ההעברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי.
הזכויות ב- אתר MONA TOURS
א. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-MONA TOURS לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לחברת MONA TOURS בלבד. 
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י MONA TOURS.
שינוי השירותים והפסקתם:
MONA TOURS רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר MONA TOURS והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת.
MONA TOURS רשאית לסרב להעניק גישה ל-אתר הדיל או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
MONA TOURS תוכל לשנות מעת לעת את מבנה לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. 
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי MONA TOURS בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
מונה טורס פועלת ל
פי חוק להגנת הפרטיות
במקרים של חוסר הסכמה בין מונה טורס ללקוחותיה, ניתן יהיה להתדיין בתל-אביב, 
עם ביצוע הזמנתי הטלפונית ו/או באמצעות אתר האינטרנט של מונה טורס, הנני מאשר כי קראתי את המידע בקשר לטיול / חבילת נופש אשר הזמנתי כמפורט להלן על פי תקנות שירותי תיירות (סוכנויות ) התשס"ג 2003. והנני מסכים לכל האמור לעיל.


 
סמכות השיפוט של חברת מונה טורס ואתר טוס הוא במקום מגוריו הנתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד